โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววราภรณ์ อ่อนน้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนฤชล สุขนิธิยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : Kru.pannie93@hotmail.com

นายอภิสิทธิ์ มนต์พฤกษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : Arpisit34@gmail.com

นายศานติ ฟักหอม
ครูทิชฟอร์ไทยแลนด์