โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางภัณฑิรา จงอ่อน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง
ครู คศ.1

นางสมฤทัย กุลวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2