โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศรัณย์ กัณทาทรัพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อีเมล์ : paitong_ik@hotmail.com

นางสาวจุฑามาศ มหัทธนะประดิษฐ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : ajjoom16@gmail.com