โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปรางทิพย์ จำเริญรัตน์พันธ์ุ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนพสรรค์ ฉวีรัตน์
ครู คศ.1

นายศุภโชค เอียงอ่อน
ครูผู้ช่วย