โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
>เอกสารงานงบประมาณ 57867
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กจ.นรอ.12 แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน (ตัด/เพิ่มคะแนน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.55 KB 14309
กจ.นรอ.11 เอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 แบบกำหนดภารกิจบำเพ็ญประโยชน์ (แนบรูปภาพ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90 KB 14307
กจ.นรอ.10 เอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 แบบกำหนดภารกิจบำเพ็ญประโยชน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.02 KB 14307
กจ.นรอ.9 บันทึกการแจ้งและเชิญผู้ปกครองนักเรียน เมื่อตัดคะแนนพฤติกรรมถึงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.06 KB 14307
กจ.นรอ.8 ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.02 KB 14307
กจ.นรอ.7 บันทึกการแจ้งและเชิญผู้ปกครองนักเรียน เมื่อตัดคะแนนพฤติกรรมถึง 50 คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.26 KB 14307
กจ.นรอ.6 ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน (50 คะแนน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.73 KB 14307
กจ.นรอ.5 บันทึกการแจ้งผู้ปกครองนักเรียน เมื่อตัดคะแนนพฤติกรรมถึง 30 คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.07 KB 14307
กจ.นรอ.4 ขอแจ้งพฤติกรรมนักเรียน และการตัดคะแนนให้ผู้ปกครองทราบ (30 คะแนน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.11 KB 14307
กจ.นรอ.3 ใบขออนุญาตออกนอกโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106 KB 14307
กจ.นรอ.2 ขออนุญาตให้นักเรียนในปกครองมาโรงเรียนสาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.17 KB 14307
กจ.นรอ.1 ขออนุญาตให้นักเรียนในปกครองไว้ผมยาว/สั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.47 KB 14307
แบบรายงานการประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 51455
แบบหนังสือรับรองชั้นความลับ Word Document ขนาดไฟล์ 38.56 KB 51450
แบบประกาศโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ Word Document ขนาดไฟล์ 35.58 KB 51453
แบบหนังสือประทับตรา Word Document ขนาดไฟล์ 35.59 KB 51452
แบบหนังสือภายนอกชั้นความลับ Word Document ขนาดไฟล์ 35.86 KB 51450
แบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.32 KB 51450
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 51451
งานพัสดุ
ร่างขอบเขตของงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 490.32 KB 140195